دلایل اهمیت ازدواج از نظر اسلام

  • ارضای غریزه

اهمیت ازدواج د راین است که غریزه جنسی انسانها از راه مشروع و معقول ارضاء شود تا سر به عصیان نگذارد . زیرا ، در صورت عدم ارضاء از راه خدا پسندانه و معقول فسادهای بی حدی بوقوع خواهد پیوست .

انسان همین گونه که هنگام تشنگی به اب نیازمند میشود و هنگام گرسنگی به غذا احتیاج پیدا میکند ، به هگام تحریک غریزه جنسی نیز ، به ارضایء طبیعی ان نیازمند میشود و ارضاء طبیعی غریزه جنسی تنها به وسیله (( ازدواج کردن )) میسر است . لذا ، اسلام طبق فطرت و خواستهای انسان دستور به ازدواج و تشکیل خانواده داده است .

  • انسانسازی

دومین علت تاکید اسلام بر تشکیل خانواده ، بعد انسانسازی این امر مهم است .

همانطور که قبلا بیان کردیم ، محیط خانه مکتب بسیار سازنده ای است ، بطوری که منشاء بسیاری از صفات خدا پسندانه است و بسیاری از صفات منفی و ناپسند هم د راثر عدم تشکیل خانواده پیدا میشود .

درخانه و اجتماع باید یک سلسله از تمایلات خود را فدا کنیم و گر نه زندگی سخت خواهد شد . این فداکاری و گذشت ، خاصه د رمحیط خانه ، لازمتر و ضروریتر است . اگر زن و شوهر د رخانه برای رضای خدا بر بد اخلاقی و سوء رفتار یکدیگر صبر کنند ثواب بسیار میبرند

. و در خبر داریم :

((من صبر علی سوء خلق المرأة اعطا ه ثواب ایوب فی بلا ئه ، و من صبرت علی سوء خلق زوجها اعطاها ثواب اسیه ))

ینی : اگر مردی بر بد اخلاقی زنش صبر کند خداوند ثواب ایوب پیغمبر را به او میدهد در بلائی که کشید و اگر زنی بر بد اخلاقی همسرش صبر کند خداوند به او ثواب اسیه را عطا میکند .